آتش نشانان نگران معطلی آیین‌نامه سخت و زیان‌آورند

آتش نشانان نگران معطلی آیین‌نامه سخت و زیان‌آورند
کارکنان آتش نشانی تهران از معطل ماندن وعده‌ها، در صورت تغییر در ترکیب شورای شهر تهران ابراز نگرانی کردند.

آتش نشانان نگران معطلی آیین‌نامه سخت و زیان‌آورند

کارکنان آتش نشانی تهران از معطل ماندن وعده‌ها، در صورت تغییر در ترکیب شورای شهر تهران ابراز نگرانی کردند.
آتش نشانان نگران معطلی آیین‌نامه سخت و زیان‌آورند