آغاز دور سوم اعتراض صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن

آغاز دور سوم اعتراض صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن
کارگران خطوط ابنیه فنی در برخی استان‌های کشور، تجمع صنفی برگزار کردند.

آغاز دور سوم اعتراض صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن

کارگران خطوط ابنیه فنی در برخی استان‌های کشور، تجمع صنفی برگزار کردند.
آغاز دور سوم اعتراض صنفی کارگران خطوط ابنیه فنی راه‌آهن