ارتباط دور کمر با سرطان پروستات

ارتباط دور کمر با سرطان پروستات
تحقیقات بر روی 140 هزار مرد ساکن در 8 کشور اروپایی نشان می دهد که اندازه دور کمر با احتمال ابتلا به سرطان پروستات مرتبط است.

ارتباط دور کمر با سرطان پروستات

تحقیقات بر روی 140 هزار مرد ساکن در 8 کشور اروپایی نشان می دهد که اندازه دور کمر با احتمال ابتلا به سرطان پروستات مرتبط است.
ارتباط دور کمر با سرطان پروستات

فیلم سریال آهنگ