استقبال کارگران از توزیع بسته غذایی دولت

استقبال کارگران از توزیع بسته غذایی دولت
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با استقبال از اقدام دولت در توزیع اولین بسته حمایت غذایی از این ماه گفت: در جلسه این هفته شورای عالی کار تصمیمات لازم را برای ترمیم مزد کارگران خواهیم گرفت.

استقبال کارگران از توزیع بسته غذایی دولت

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با استقبال از اقدام دولت در توزیع اولین بسته حمایت غذایی از این ماه گفت: در جلسه این هفته شورای عالی کار تصمیمات لازم را برای ترمیم مزد کارگران خواهیم گرفت.
استقبال کارگران از توزیع بسته غذایی دولت