اسپانسر استقلال مشخص شد

اسپانسر استقلال مشخص شد
استقلال برای لیگ شانزدهم با شرکت چینی لینیگ برای اسپانسری لباس هایش به توافق رسید.

اسپانسر استقلال مشخص شد

استقلال برای لیگ شانزدهم با شرکت چینی لینیگ برای اسپانسری لباس هایش به توافق رسید.
اسپانسر استقلال مشخص شد

روزنامه قانون