اظهارنظر درباره خبر راه اندازی S-300 در ایران

اظهارنظر درباره خبر راه اندازی S-300 در ایران
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اخباری که آمریکایی‌ها مبنی بر استقرار این سامانه در مناطق مختلف ایران مطرح می کنند با اهداف انحرافی منتشر می شود.

اظهارنظر درباره خبر راه اندازی S-300 در ایران

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اخباری که آمریکایی‌ها مبنی بر استقرار این سامانه در مناطق مختلف ایران مطرح می کنند با اهداف انحرافی منتشر می شود.
اظهارنظر درباره خبر راه اندازی S-300 در ایران

طاووس موزیک