افتتاح طرح‌های اشتغال چهار هزار و ۳۳ نفر در استان مرکزی

افتتاح طرح‌های اشتغال چهار هزار و ۳۳ نفر در استان مرکزی
طرح‌های هفته دولت در استان مرکزی برای هزار و ۹۴۷ نفر مستقیم و دو هزار و ۸۶ نفر هم به شکل غیرمستقیم ایجاد اشتغال می‌کند.

افتتاح طرح‌های اشتغال چهار هزار و ۳۳ نفر در استان مرکزی

طرح‌های هفته دولت در استان مرکزی برای هزار و ۹۴۷ نفر مستقیم و دو هزار و ۸۶ نفر هم به شکل غیرمستقیم ایجاد اشتغال می‌کند.
افتتاح طرح‌های اشتغال چهار هزار و ۳۳ نفر در استان مرکزی