اقدامات دولت در ساماندهی دستمزدهای کلان

اقدامات دولت در ساماندهی دستمزدهای کلان
دولت یازدهم اقدامات علمی برای ساماندهی حقوق های نامتعارف مدیران خود را آغاز کرده است که مهمترین آن دستور ویژه رئیس جمهوری به معاون اول برای شناسایی همه موارد تخلف، استرداد وجود و عزل مدیران متخلف بود.

اقدامات دولت در ساماندهی دستمزدهای کلان

دولت یازدهم اقدامات علمی برای ساماندهی حقوق های نامتعارف مدیران خود را آغاز کرده است که مهمترین آن دستور ویژه رئیس جمهوری به معاون اول برای شناسایی همه موارد تخلف، استرداد وجود و عزل مدیران متخلف بود.
اقدامات دولت در ساماندهی دستمزدهای کلان

خرید vpn نکست

موزیک جوان