الان نمی‌گویید فردوسی‌پور استقلالی است؟

الان نمی‌گویید فردوسی‌پور استقلالی است؟
برخي از هواداران استقلال اصرار دارند كه چون عادل فردوسي‌پور در گذشته پرسپوليسي بوده، پس برنامه او نگاه رنگي دارد و عمدتا مناقع قرمزها را تامين مي‌كند.

الان نمی‌گویید فردوسی‌پور استقلالی است؟

برخي از هواداران استقلال اصرار دارند كه چون عادل فردوسي‌پور در گذشته پرسپوليسي بوده، پس برنامه او نگاه رنگي دارد و عمدتا مناقع قرمزها را تامين مي‌كند.
الان نمی‌گویید فردوسی‌پور استقلالی است؟

car