امنیت شغلی مهم‌ترین مطالبه کارگران است

امنیت شغلی مهم‌ترین مطالبه کارگران است
عضو کارگری شورای عالی کار گفت: هیچ گاه اجازه به فراموشی سپردن مطالبات اصلی جامعه کارگری را نمی‌دهیم و می‌گوییم که این بار ما خواهیم بود که تکرار خواهیم کرد.

امنیت شغلی مهم‌ترین مطالبه کارگران است

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: هیچ گاه اجازه به فراموشی سپردن مطالبات اصلی جامعه کارگری را نمی‌دهیم و می‌گوییم که این بار ما خواهیم بود که تکرار خواهیم کرد.
امنیت شغلی مهم‌ترین مطالبه کارگران است