انتظارِ دلهره‌آورِ ۴۰۰ کارگرِ گل گهر سیرجان برای رأی دادگاه

انتظارِ دلهره‌آورِ ۴۰۰ کارگرِ گل گهر سیرجان برای رأی دادگاه
کارگران معدن گل گهر سیرجان منتظر صدور رای نهاییِ شورای حل اختلاف کرمان هستند. انتظاری که با بیم و امید همراه است.

انتظارِ دلهره‌آورِ ۴۰۰ کارگرِ گل گهر سیرجان برای رأی دادگاه

کارگران معدن گل گهر سیرجان منتظر صدور رای نهاییِ شورای حل اختلاف کرمان هستند. انتظاری که با بیم و امید همراه است.
انتظارِ دلهره‌آورِ ۴۰۰ کارگرِ گل گهر سیرجان برای رأی دادگاه