انفجار در زنجان سه نفر را کشت

شدت انفجار به حدی بود که سه نفر از حاضران در این خوار و بار فروشی دچار سوختگی شدید شده و در دم فوت می کنند به طوری که چهره آنان، قابل شناسایی نبود.

world press news

خرید غذا