بازیگر شخصیت دو وجهی سریال «برادر»

بازیگر شخصیت دو وجهی سریال «برادر»
سوگل طهماسبی بازیگر سریال های تلویزیونی از جمله « فاصله ها» ، «کیمیا» ،‌« یوسف پیامبر»و« روزگار قریب» بوده و در حال حاضر از بازیگران سریال آماده پخش « برادر» برای ماه رمضان است. ا

بازیگر شخصیت دو وجهی سریال «برادر»

سوگل طهماسبی بازیگر سریال های تلویزیونی از جمله « فاصله ها» ، «کیمیا» ،‌« یوسف پیامبر»و« روزگار قریب» بوده و در حال حاضر از بازیگران سریال آماده پخش « برادر» برای ماه رمضان است. ا
بازیگر شخصیت دو وجهی سریال «برادر»

تکنولوژی جدید