با انتصاب برخی القاب به کارگران، از قانون فرار می‌کنند

با انتصاب برخی القاب به کارگران، از قانون فرار می‌کنند
حسین حبیبی معتقد است؛ ماده 8 قانون کار برای همه کارگران ازجمله کارگران پیمانکاری لازم‌الاجراست؛ لذا ازنظر قانون هیچ کارفرمایی نمی‌تواند با کارگر قراردادی ببندد که مندرجات آن کمتر از حداقل‌های قانونی باشد.

با انتصاب برخی القاب به کارگران، از قانون فرار می‌کنند

حسین حبیبی معتقد است؛ ماده 8 قانون کار برای همه کارگران ازجمله کارگران پیمانکاری لازم‌الاجراست؛ لذا ازنظر قانون هیچ کارفرمایی نمی‌تواند با کارگر قراردادی ببندد که مندرجات آن کمتر از حداقل‌های قانونی باشد.
با انتصاب برخی القاب به کارگران، از قانون فرار می‌کنند