بمب پرسپولیس به سمت استقلال چرخید؟!

بمب پرسپولیس به سمت استقلال چرخید؟!
آخرین خبرها حکایت از آن دارد که وحید امیری احتمالا آبی پوش می شود.

بمب پرسپولیس به سمت استقلال چرخید؟!

آخرین خبرها حکایت از آن دارد که وحید امیری احتمالا آبی پوش می شود.
بمب پرسپولیس به سمت استقلال چرخید؟!

اسکای نیوز