بیست ضربه چاقو به خواننده پاپ توسط هوادارش+ تصاویر

بیست ضربه چاقو به خواننده پاپ توسط هوادارش+ تصاویر
خواننده چینی به دلیل برگرداندن هدیه، مورد حمله طرفدارش قرار گرفت.

بیست ضربه چاقو به خواننده پاپ توسط هوادارش+ تصاویر

خواننده چینی به دلیل برگرداندن هدیه، مورد حمله طرفدارش قرار گرفت.
بیست ضربه چاقو به خواننده پاپ توسط هوادارش+ تصاویر