بیمـاران مبتـلا به سلیـاک بـایـد واکسـن ذات‌الـریـه بـزننـد

بیمـاران مبتـلا به سلیـاک بـایـد واکسـن ذات‌الـریـه بـزننـد
به افراد مسن توصیه می‌شود تا واکسن ذات‌الریه دریافت کنند؛ اما بر اساس یک مطالعه در انگلستان، این اقدام احتیاطی برای کسانی از هر سن که مبتلا به بیماری سلیاک هستند، نیز فکر خوبی است.

بیمـاران مبتـلا به سلیـاک بـایـد واکسـن ذات‌الـریـه بـزننـد

به افراد مسن توصیه می‌شود تا واکسن ذات‌الریه دریافت کنند؛ اما بر اساس یک مطالعه در انگلستان، این اقدام احتیاطی برای کسانی از هر سن که مبتلا به بیماری سلیاک هستند، نیز فکر خوبی است.
بیمـاران مبتـلا به سلیـاک بـایـد واکسـن ذات‌الـریـه بـزننـد

تلگرام