بیکاری به بحران ملی تبدیل نشود!

بیکاری به بحران ملی تبدیل نشود!
یک مقام مسئول کارگری می‌گوید معضل اشتغال باید در فضایی آرام و به دور از حاشیه با همراهی همه دستگاهها و قوا حل و فصل شود.

بیکاری به بحران ملی تبدیل نشود!

یک مقام مسئول کارگری می‌گوید معضل اشتغال باید در فضایی آرام و به دور از حاشیه با همراهی همه دستگاهها و قوا حل و فصل شود.
بیکاری به بحران ملی تبدیل نشود!