بیکاری ۳۳درصد جمعیت بیکار کشور از ۱۹ ماه بیشتر شد +جدول

بیکاری ۳۳درصد جمعیت بیکار کشور از ۱۹ ماه بیشتر شد +جدول
مطابق آخرین آمار مرکز آمار ایران توزیع نسبی برآورد جمعیت بیکار ۱۰ساله و بیشتر بر حسب جنس و مدت بیکاری نشان می‌دهد که در سال ۹۵ حدود ۳۳.۷درصد بیکاران ۱۹ ماه و بیشتر بیکار بوده‌اند.

بیکاری ۳۳درصد جمعیت بیکار کشور از ۱۹ ماه بیشتر شد +جدول

مطابق آخرین آمار مرکز آمار ایران توزیع نسبی برآورد جمعیت بیکار ۱۰ساله و بیشتر بر حسب جنس و مدت بیکاری نشان می‌دهد که در سال ۹۵ حدود ۳۳.۷درصد بیکاران ۱۹ ماه و بیشتر بیکار بوده‌اند.
بیکاری ۳۳درصد جمعیت بیکار کشور از ۱۹ ماه بیشتر شد +جدول