تاخیر در پرداخت حقوقِ کارکنان رسمیِ شرکت ملی حفاری

تاخیر در پرداخت حقوقِ کارکنان رسمیِ شرکت ملی حفاری
حقوق خردادماه کارکنان رسمی شرکت ملی حفاری تاکنون پرداخت نشده‌است.

تاخیر در پرداخت حقوقِ کارکنان رسمیِ شرکت ملی حفاری

حقوق خردادماه کارکنان رسمی شرکت ملی حفاری تاکنون پرداخت نشده‌است.
تاخیر در پرداخت حقوقِ کارکنان رسمیِ شرکت ملی حفاری