تامین اجتماعی درحال ورشکستگی است هرکس جز این بگوید، لاپوشانی می‌کند

تامین اجتماعی درحال ورشکستگی است هرکس جز این بگوید، لاپوشانی می‌کند
علی ‌اصغر بادبان می‌گوید: اگر خدای ناکرده تامین اجتماعی ورشکست شود، هیچکس از پس این قصه برنخواهد آمد. وقتی چهار میلیون نفر را در هر ضریبی که مایلید ضرب کنید، درمی‌یابید که با ورشکستگیِ سازمان، چه تعداد آدم، گرسنه خواهند ماند. دولت هم به طریق اولی از پسِ پرداخت مستمری اینها برنخواهد آمد.

تامین اجتماعی درحال ورشکستگی است هرکس جز این بگوید، لاپوشانی می‌کند

علی ‌اصغر بادبان می‌گوید: اگر خدای ناکرده تامین اجتماعی ورشکست شود، هیچکس از پس این قصه برنخواهد آمد. وقتی چهار میلیون نفر را در هر ضریبی که مایلید ضرب کنید، درمی‌یابید که با ورشکستگیِ سازمان، چه تعداد آدم، گرسنه خواهند ماند. دولت هم به طریق اولی از پسِ پرداخت مستمری اینها برنخواهد آمد.
تامین اجتماعی درحال ورشکستگی است هرکس جز این بگوید، لاپوشانی می‌کند