تجمع اعتراضی کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی آذربایجان

تجمع اعتراضی کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی آذربایجان
روز گذشته گروهی از کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی منطقه آذربایجان شرقی در محدوده ایستگاه راه آهن تبریز تجمع کردند .

تجمع اعتراضی کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی آذربایجان

روز گذشته گروهی از کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی منطقه آذربایجان شرقی در محدوده ایستگاه راه آهن تبریز تجمع کردند .
تجمع اعتراضی کارگران شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی آذربایجان