تجمع بازنشستگان بانک‌های دولتی در اعتراض به عدم‌همسان‌سازی حقوق

تجمع بازنشستگان بانک‌های دولتی در اعتراض به عدم‌همسان‌سازی حقوق
صبح امروز جمعی از بازنشستگان بانک‌های دولتی در خیابان برزیل تهران تجمع کردند.

تجمع بازنشستگان بانک‌های دولتی در اعتراض به عدم‌همسان‌سازی حقوق

صبح امروز جمعی از بازنشستگان بانک‌های دولتی در خیابان برزیل تهران تجمع کردند.
تجمع بازنشستگان بانک‌های دولتی در اعتراض به عدم‌همسان‌سازی حقوق