تجمع کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به معوقات مزدی

تجمع کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به معوقات مزدی
صبح امروز حدود سی نفر از کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی مقابل دفتر شهرداری تجمع کردند.

تجمع کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به معوقات مزدی

صبح امروز حدود سی نفر از کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی مقابل دفتر شهرداری تجمع کردند.
تجمع کارگران شهرداری مریوان در اعتراض به معوقات مزدی