تجمع کارگران شهرداری یاسوج مقابل ساختمان شورای شهر

تجمع کارگران شهرداری یاسوج مقابل ساختمان شورای شهر
گروهی از کارگران پیمانی فضای سبز شهرداری یاسوج، روز گذشته در اعتراض به چند ماه از معوقات مزدی خود مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر تجمع کردند.

تجمع کارگران شهرداری یاسوج مقابل ساختمان شورای شهر

گروهی از کارگران پیمانی فضای سبز شهرداری یاسوج، روز گذشته در اعتراض به چند ماه از معوقات مزدی خود مقابل ساختمان شورای اسلامی این شهر تجمع کردند.
تجمع کارگران شهرداری یاسوج مقابل ساختمان شورای شهر