تعدیل برخی کارگران شرکت رینگ اسپرت نور نی‌ریز در سایه ابهام

تعدیل برخی کارگران شرکت رینگ اسپرت نور نی‌ریز در سایه ابهام
گفته می‌شود شرکت رینگ اسپرت نور نی‌ریز، طی روزهای اخیر، به دلیل افزایش هزینه‌ها و نبود مواد اولیه، نیمی از کارگرانش را تعدیل کرده است اما مدیران کارخانه؛ موضوع را تکذیب کرده و معتفدند کارخانه با ظرفیت سابق خود کار می‌کند.

تعدیل برخی کارگران شرکت رینگ اسپرت نور نی‌ریز در سایه ابهام

گفته می‌شود شرکت رینگ اسپرت نور نی‌ریز، طی روزهای اخیر، به دلیل افزایش هزینه‌ها و نبود مواد اولیه، نیمی از کارگرانش را تعدیل کرده است اما مدیران کارخانه؛ موضوع را تکذیب کرده و معتفدند کارخانه با ظرفیت سابق خود کار می‌کند.
تعدیل برخی کارگران شرکت رینگ اسپرت نور نی‌ریز در سایه ابهام