تعیین سقف ۱۵ درصدی برای اختلاف حقوق شاغلان و بازنشستگان

تعیین سقف ۱۵ درصدی برای اختلاف حقوق شاغلان و بازنشستگان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که اختلاف حقوق شاغلین و بازنشستگان نباید از ۱۵ درصد بیشتر شود.

تعیین سقف ۱۵ درصدی برای اختلاف حقوق شاغلان و بازنشستگان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که اختلاف حقوق شاغلین و بازنشستگان نباید از ۱۵ درصد بیشتر شود.
تعیین سقف ۱۵ درصدی برای اختلاف حقوق شاغلان و بازنشستگان