تلاش نافرجام شهروند معترض برزیلی برای خاموش کردن مشعل المپیک

تلاش نافرجام شهروند معترض برزیلی برای خاموش کردن مشعل المپیک
مردی در منطقه ماراکاجو به دلیل حمله به مشعل المپیک و تلاش برای خاموش کردن آن با آب دستگیر شد.

تلاش نافرجام شهروند معترض برزیلی برای خاموش کردن مشعل المپیک

مردی در منطقه ماراکاجو به دلیل حمله به مشعل المپیک و تلاش برای خاموش کردن آن با آب دستگیر شد.
تلاش نافرجام شهروند معترض برزیلی برای خاموش کردن مشعل المپیک

wolrd press news