تنها ۴درصد امنیت شغلی داریم/ تأمین ۵۰درصد هزینه های زندگی با حقوق دریافتی

تنها ۴درصد امنیت شغلی داریم/ تأمین ۵۰درصد هزینه های زندگی با حقوق دریافتی
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه امروز بیش از ۹۶ درصد قراردادهای‌مان موقت شده است یعنی ۴ درصد امنیت شغلی در کشور داریم گفت:در خصوص تامین معیشت هم حداقل حقوق دریافتی‌مان می‌تواند پنجاه درصد از هزینه‌های زندگی‌مان را تامین کند.

تنها ۴درصد امنیت شغلی داریم/ تأمین ۵۰درصد هزینه های زندگی با حقوق دریافتی

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه امروز بیش از ۹۶ درصد قراردادهای‌مان موقت شده است یعنی ۴ درصد امنیت شغلی در کشور داریم گفت:در خصوص تامین معیشت هم حداقل حقوق دریافتی‌مان می‌تواند پنجاه درصد از هزینه‌های زندگی‌مان را تامین کند.
تنها ۴درصد امنیت شغلی داریم/ تأمین ۵۰درصد هزینه های زندگی با حقوق دریافتی