توفیقی: حاج صفی نیاید به جای او بازیکن دیگری می گیریم

توفیقی: حاج صفی نیاید به جای او بازیکن دیگری می گیریم
مدیر نقل و انتقالات استقلال گفت به باشگاه ترکیه ای که خواهان جذب شهباززاده هست به صورت کتبی پیشنهاد مان را ارائه دادیم.

توفیقی: حاج صفی نیاید به جای او بازیکن دیگری می گیریم

مدیر نقل و انتقالات استقلال گفت به باشگاه ترکیه ای که خواهان جذب شهباززاده هست به صورت کتبی پیشنهاد مان را ارائه دادیم.
توفیقی: حاج صفی نیاید به جای او بازیکن دیگری می گیریم

خبرگزاری دانشگاه های کشور