تولیدکننده را با واردات بی‌رویه نابود نکنیم

تولیدکننده را با واردات بی‌رویه نابود نکنیم
یک کارشناس اقتصادی معتقد است مهمترین سیاست وزارت کار در شرایط کنونی باید حفظ اشتغال موجود باشد. او تاکید دارد که کنترل واردات و حمایت از صادرات به اشتغالزایی در کشور منجر می‌شود.

تولیدکننده را با واردات بی‌رویه نابود نکنیم

یک کارشناس اقتصادی معتقد است مهمترین سیاست وزارت کار در شرایط کنونی باید حفظ اشتغال موجود باشد. او تاکید دارد که کنترل واردات و حمایت از صادرات به اشتغالزایی در کشور منجر می‌شود.
تولیدکننده را با واردات بی‌رویه نابود نکنیم