تولید در کارخانه تولی پرس از سر گرفته شد

تولید در کارخانه تولی پرس از سر گرفته شد
خطوط تولید کارخانه تولی پرس در شهر صنعتی قزوین پس از ۵ روز وقفه، با همت کارگران و حمایت کامل مسئولان فعالیت خود را دوباره آغاز کرد.

تولید در کارخانه تولی پرس از سر گرفته شد

خطوط تولید کارخانه تولی پرس در شهر صنعتی قزوین پس از ۵ روز وقفه، با همت کارگران و حمایت کامل مسئولان فعالیت خود را دوباره آغاز کرد.
تولید در کارخانه تولی پرس از سر گرفته شد