تولی‌پرس و کنتورسازی ایران دچاز ضعف مدیریتی هستند

تولی‌پرس و کنتورسازی ایران دچاز ضعف مدیریتی هستند
نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: مدیریت ضعیف مهمترین مشکل واحدهای بحرانی استان است که می‌توان با همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حل آن اقدام کرد.

تولی‌پرس و کنتورسازی ایران دچاز ضعف مدیریتی هستند

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس گفت: مدیریت ضعیف مهمترین مشکل واحدهای بحرانی استان است که می‌توان با همکاری دستگاه‌های اجرایی برای حل آن اقدام کرد.
تولی‌پرس و کنتورسازی ایران دچاز ضعف مدیریتی هستند