جداسازی وزارت کار به صلاح نیست

جداسازی وزارت کار به صلاح نیست
یک کارشناس حوزه کار با بیان این که بازنشستگان با مشکلات معیشتی و درمانی زیادی مواجهند، تاکید کرد: هر تصمیمی که برای جداسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته می‌شود باید با نظر همه شرکای اجتماعی و به شکل سه‌جانبه صورت باشد.

جداسازی وزارت کار به صلاح نیست

یک کارشناس حوزه کار با بیان این که بازنشستگان با مشکلات معیشتی و درمانی زیادی مواجهند، تاکید کرد: هر تصمیمی که برای جداسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته می‌شود باید با نظر همه شرکای اجتماعی و به شکل سه‌جانبه صورت باشد.
جداسازی وزارت کار به صلاح نیست