جریمه میلیونی نگه‌داری سنجاب ایرانی‌

جریمه میلیونی نگه‌داری سنجاب ایرانی‌
‌متخلف زنده گیری و نگه‌داری یک بطانه ( واحد شمارش سنجاب ) به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

جریمه میلیونی نگه‌داری سنجاب ایرانی‌

‌متخلف زنده گیری و نگه‌داری یک بطانه ( واحد شمارش سنجاب ) به پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
جریمه میلیونی نگه‌داری سنجاب ایرانی‌

bluray movie download