جزئیات صدور ضمانت‌نامه اعتباری برای کارآفرینان و طرحهای دانش‌بنیان

جزئیات صدور ضمانت‌نامه اعتباری برای کارآفرینان و طرحهای دانش‌بنیان
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، از صدور انواع ضمانت نامه اعتباری برای کارآفرینان، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها خبر داد.

جزئیات صدور ضمانت‌نامه اعتباری برای کارآفرینان و طرحهای دانش‌بنیان

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، از صدور انواع ضمانت نامه اعتباری برای کارآفرینان، شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت آپ‌ها خبر داد.
جزئیات صدور ضمانت‌نامه اعتباری برای کارآفرینان و طرحهای دانش‌بنیان