جمعی از کارگران: مشکلات نیشکر هفت‌تپه بایستی رفع شود

جمعی از کارگران: مشکلات نیشکر هفت‌تپه بایستی رفع شود
جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه از تغییر قائم مقام شرکت ابراز خشنودی کردند و خواستار حل مشکلات این واحد تولیدی شدند.

جمعی از کارگران: مشکلات نیشکر هفت‌تپه بایستی رفع شود

جمعی از کارگران نیشکر هفت‌تپه از تغییر قائم مقام شرکت ابراز خشنودی کردند و خواستار حل مشکلات این واحد تولیدی شدند.
جمعی از کارگران: مشکلات نیشکر هفت‌تپه بایستی رفع شود