حادثه مرگبار برای یک پرسپولیسی/ علی کریمی: لطفا دعا کنید

حادثه مرگبار برای یک پرسپولیسی/ علی کریمی: لطفا دعا کنید
روانشناس سابق تیم پرسپولیس در یک تصادف دچار جراحت شدیدی شده است.

حادثه مرگبار برای یک پرسپولیسی/ علی کریمی: لطفا دعا کنید

روانشناس سابق تیم پرسپولیس در یک تصادف دچار جراحت شدیدی شده است.
حادثه مرگبار برای یک پرسپولیسی/ علی کریمی: لطفا دعا کنید