حقوق مدیران 17 میلیون و کارگران یک یا دو میلیون، کجای این عدالت است؟!

حقوق مدیران 17 میلیون و کارگران یک یا دو میلیون، کجای این عدالت است؟!
خطیب نمازجمعه تهران با تأکید بر اینکه با تنظیم بودجه باید عدالت مراعات شود گفت : اگر برای حقوق مدیران 17 میلیون تومان تصویب می کنند باید به فکر کارگران نیز باشند. اگر مدیری 17 میلیون می گیرد و کارگری یک یا دو میلیون می گیرد کجای این عدالت است؟!

حقوق مدیران 17 میلیون و کارگران یک یا دو میلیون، کجای این عدالت است؟!

خطیب نمازجمعه تهران با تأکید بر اینکه با تنظیم بودجه باید عدالت مراعات شود گفت : اگر برای حقوق مدیران 17 میلیون تومان تصویب می کنند باید به فکر کارگران نیز باشند. اگر مدیری 17 میلیون می گیرد و کارگری یک یا دو میلیون می گیرد کجای این عدالت است؟!
حقوق مدیران 17 میلیون و کارگران یک یا دو میلیون، کجای این عدالت است؟!