دختر دانشجو به هم خوابگاهی‌اش رحم نكرد

دختر دانشجو به هم خوابگاهی‌اش رحم نكرد
فرمانده انتظامی بم از دستگیری یك دختر دانشجو كه از كارت بانكی هم خوابگاهیش برداشت غیرمجاز انجام داده بود، خبر داد و گفت: به هیچ عنوان رمزهای كارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.

دختر دانشجو به هم خوابگاهی‌اش رحم نكرد

فرمانده انتظامی بم از دستگیری یك دختر دانشجو كه از كارت بانكی هم خوابگاهیش برداشت غیرمجاز انجام داده بود، خبر داد و گفت: به هیچ عنوان رمزهای كارت خود را در اختیار دیگران قرار ندهید.
دختر دانشجو به هم خوابگاهی‌اش رحم نكرد

کانون نماز