درس بیمه به کتب درسی اضافه می‌شود/ اعزام رایگان بازنشستگان به مشهد مقدس

درس بیمه به کتب درسی اضافه می‌شود/ اعزام رایگان بازنشستگان به مشهد مقدس
معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت: درس بیمه اجتماعی به دروس مقاطع ابتدایی و راهنمایی اضافه می‌شود.

درس بیمه به کتب درسی اضافه می‌شود/ اعزام رایگان بازنشستگان به مشهد مقدس

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی گفت: درس بیمه اجتماعی به دروس مقاطع ابتدایی و راهنمایی اضافه می‌شود.
درس بیمه به کتب درسی اضافه می‌شود/ اعزام رایگان بازنشستگان به مشهد مقدس