در دو حادثه شغلی، کارگری جان باخت و کارگر دیگری جان گرفت

در دو حادثه شغلی، کارگری جان باخت و کارگر دیگری جان گرفت
در دو حادثه جداگانه شغلی، یک کارگر در تهران جان باخت و کارگر دیگری در ساوه جان گرفت.

در دو حادثه شغلی، کارگری جان باخت و کارگر دیگری جان گرفت

در دو حادثه جداگانه شغلی، یک کارگر در تهران جان باخت و کارگر دیگری در ساوه جان گرفت.
در دو حادثه شغلی، کارگری جان باخت و کارگر دیگری جان گرفت