در صورت تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار آسیب های جبران ناپذیری به کارگران خواهد زد/ اقدام قانونی وزیر کار اولین گام به سوی شفافیت در دولت است

در صورت تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار آسیب های جبران ناپذیری به کارگران خواهد زد/ اقدام قانونی وزیر کار اولین گام به سوی شفافیت در دولت است
کارگر نیوز: لزوم تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار بر همگان آشکار است و در صورت تاخیر در برگزاری آن آسیب های جبران ناپذیری به اعتماد کارگران و نمایندگان آنها خواهد زد.

در صورت تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار آسیب های جبران ناپذیری به کارگران خواهد زد/ اقدام قانونی وزیر کار اولین گام به سوی شفافیت در دولت است

کارگر نیوز: لزوم تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار بر همگان آشکار است و در صورت تاخیر در برگزاری آن آسیب های جبران ناپذیری به اعتماد کارگران و نمایندگان آنها خواهد زد.
در صورت تاخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار آسیب های جبران ناپذیری به کارگران خواهد زد/ اقدام قانونی وزیر کار اولین گام به سوی شفافیت در دولت است