دستگاه‌های اجرایی مسئولان ایمنی را سلیقه‌ای تایید صلاحیت می‌کنند

دستگاه‌های اجرایی مسئولان ایمنی را سلیقه‌ای تایید صلاحیت می‌کنند
کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور با صدور بیانه‌ای تاکید کرد که تصمیمات خارج از اصول و منطق موجب نگرانی شاغلین در حرفه ایمنی و بهداشت کار شده است.

دستگاه‌های اجرایی مسئولان ایمنی را سلیقه‌ای تایید صلاحیت می‌کنند

کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگری مسئولان حفاظت فنی، ایمنی و بهداشت کار کشور با صدور بیانه‌ای تاکید کرد که تصمیمات خارج از اصول و منطق موجب نگرانی شاغلین در حرفه ایمنی و بهداشت کار شده است.
دستگاه‌های اجرایی مسئولان ایمنی را سلیقه‌ای تایید صلاحیت می‌کنند