دفاع جان‌کری از پرداخت 400‌میلیون‌دلار به ایران‌: باج‌دهی نبود، حق ایران بود/ پول پرداخت شده به ایران بخشی از یک مناقشه مالی مربوط به قبل از انقلاب بود

دفاع جان‌کری از پرداخت 400‌میلیون‌دلار به ایران‌: باج‌دهی نبود، حق ایران بود/ پول پرداخت شده به ایران بخشی از یک مناقشه مالی مربوط به قبل از انقلاب بود
جان کری وزیر امورخارجه آمریکا روز پنجشنبه با دفاع از پرداخت 400 میلیون دلار به ایران توسط دولت اوباما ، گفت که پول پرداختی حق تهران بوده است و باج‌دهی نبود.

دفاع جان‌کری از پرداخت 400‌میلیون‌دلار به ایران‌: باج‌دهی نبود، حق ایران بود/ پول پرداخت شده به ایران بخشی از یک مناقشه مالی مربوط به قبل از انقلاب بود

جان کری وزیر امورخارجه آمریکا روز پنجشنبه با دفاع از پرداخت 400 میلیون دلار به ایران توسط دولت اوباما ، گفت که پول پرداختی حق تهران بوده است و باج‌دهی نبود.
دفاع جان‌کری از پرداخت 400‌میلیون‌دلار به ایران‌: باج‌دهی نبود، حق ایران بود/ پول پرداخت شده به ایران بخشی از یک مناقشه مالی مربوط به قبل از انقلاب بود

موبایل دوستان