دوستم را با نقشه شوم به مکان خلوت بردم

دوستم را با نقشه شوم به مکان خلوت بردم
راز قتل مرد کشاورز با تحقیقات پلیسی برملا شد. متهم که به خاطر کینه قدیمی نقشه قتل دوستش را کشیده بود، او را به محل خلوتی کشاند و با شلیک گلوله از پا درآورد.

دوستم را با نقشه شوم به مکان خلوت بردم

راز قتل مرد کشاورز با تحقیقات پلیسی برملا شد. متهم که به خاطر کینه قدیمی نقشه قتل دوستش را کشیده بود، او را به محل خلوتی کشاند و با شلیک گلوله از پا درآورد.
دوستم را با نقشه شوم به مکان خلوت بردم

فیلم سریال آهنگ