رشته‌های تحصیلی پُرطرفدار دختران و پسران

رشته‌های تحصیلی پُرطرفدار دختران و پسران
مدیرکل آموزش متوسطه دوم وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به رشته‌های پُرطرفدار تحصیلی میان دانش آموزان دختر و پسر گفت:‌ هم‌اکنون با مُشکل گرایش زیاد به رشته تجربی و تمایل کم به رشته ریاضی مواجهیم.

رشته‌های تحصیلی پُرطرفدار دختران و پسران

مدیرکل آموزش متوسطه دوم وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به رشته‌های پُرطرفدار تحصیلی میان دانش آموزان دختر و پسر گفت:‌ هم‌اکنون با مُشکل گرایش زیاد به رشته تجربی و تمایل کم به رشته ریاضی مواجهیم.
رشته‌های تحصیلی پُرطرفدار دختران و پسران

طاووس موزیک