زنان باید ۵۹ روز بیشتر از مردان کار کنند تا برابر با مردان مزد بگیرند

زنان باید ۵۹ روز بیشتر از مردان کار کنند تا برابر با مردان مزد بگیرند
نتایج یک پژوهش جهانی نشان می‌دهد که در پرداخت دستمزد برابر میان زنان و مردان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبعیض وجود دارد؛ با این تفاوت که تبعیض مزدی در کشورهای در حال توسعه نهادینه شده است.

زنان باید ۵۹ روز بیشتر از مردان کار کنند تا برابر با مردان مزد بگیرند

نتایج یک پژوهش جهانی نشان می‌دهد که در پرداخت دستمزد برابر میان زنان و مردان در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبعیض وجود دارد؛ با این تفاوت که تبعیض مزدی در کشورهای در حال توسعه نهادینه شده است.
زنان باید ۵۹ روز بیشتر از مردان کار کنند تا برابر با مردان مزد بگیرند