سرپرست سازمان تامین اجتماعی مشخص شد

سرپرست سازمان تامین اجتماعی مشخص شد
با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ محسنی بندپی سرپرست سازمان تامین اجتماعی شد.

سرپرست سازمان تامین اجتماعی مشخص شد

با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ محسنی بندپی سرپرست سازمان تامین اجتماعی شد.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی مشخص شد