سکوت سنگین فردوسی پور درباره انتقال یک تیم تهرانی به شهرستان

سکوت سنگین فردوسی پور درباره انتقال یک تیم تهرانی به شهرستان
عادل فردوسی پور همچنان روی مواضع قبلی خودش علیه تیم پاس همدان ایستاده و انتقال این تیم را مورد نکوهش قرار می دهد.

سکوت سنگین فردوسی پور درباره انتقال یک تیم تهرانی به شهرستان

عادل فردوسی پور همچنان روی مواضع قبلی خودش علیه تیم پاس همدان ایستاده و انتقال این تیم را مورد نکوهش قرار می دهد.
سکوت سنگین فردوسی پور درباره انتقال یک تیم تهرانی به شهرستان

wolrd press news